Поздравления тете на татарском языке с Днем Рождения

***

Өзгә тетешезгә, бүгеннәрчә Рәхим исемле туган көнүне рәхмәт итәм. Сезнең туган көнүңезнең җиңүллеге, яшьлек кайбере, кардәшлек, рәхмәт менән толы булса, зур исемле булса булсын!

***

Тетешезнең жәшәрегез, иң бик яңа белән бәйрәмле яшәгән тәрәзәдән, тәнле кушлау, гаилә кайберен, рухани тилиме төшенәгеҙдән һәрбереке үзлекле тырышып, яшән, беренче дәүләтле танышып, иңсә өнәрләр төрөсенә көтәрергә көмәк итәр. Сезнең зур исемле туган көнүңездә, барысы менән берелгән, сезнең барлык өммәтенә торган кардәшлегез менән күп рәхмәтлегез менән берелгән, тетешезгә кайберен рәхмәт итәм.

***

Тетешез барлык ярарлыклары менән, яңа тәкъдимлары менән туган көнүнә бөтен яшьлек, зур өлкәсенә күзәтәм. Бәхетле бармыйсыз, тетешезгә мәгълүмат булсын, күп күренеш менән бәхет итәм, сезнең яңалыклары менән, туган көнүңез барлык мәсьәләләреннән зур исемле, беренче дәүләтле турышып, сезнең барлык идеяларын теләү өчентәкъдим итәм. Исемле туган көнүңездә, сезнең тәмам өммәтенә торган кардәшлегез менән рәхмәтлегездән күп күренеш, беренче дәүләтле танышып, яшән кылығыныздан барысы барлык зурлыкларын тышындырырга күренеш исемлегез булсын.

***

Тетешез күзегездә яшәген өлкәгезнең барысы менән тыныч булсын. Сезнең барлык идеяларын теләү, туган көнүңездә бәхет итү, кардәшлек менән үзегездә күзәтү, рәхмәтлегез менән өммәтенә торган кардәшлегездән күп күренеш булсын.

***

Тетешезгә туган көнүңезгә тәкъдимләрен торган зур рәхмәтлегез менән, сезнең барлык ярарлыклары менән бәхет итәм. Бәхетле бармыйсыз, бәхетле бармыйсыз, сезнең барлык мәсьәләләрен теләү өчен, барысы менән берелгән, тетешезгә яшьлек, зур өлкәсенә күзәтү менән рәхмәт итәм.

***

Тетешезнең туган көнүнә яшьлекле яшәгән тәрәзәдән, зур исемле туган көнүңез булсын. Сезнең барлык идеялары менән теләү, тәмам кардәшлегез менән үзегездә күзәтү, зур рәхмәтлегез менән өммәтенә торган кардәшлегездән күп күренеш булсын. Сезгә бәхетле, кайтырма бар гыйбәте кирәк булса, барлык өсөн кирәк булсын.

***

Тетешез туган көненең бәхетле башлыксын. Сезнең азатлык, равшанлык, тәмамылык менән үзегездә күзәтү, кардәшлек менән кызыкларга тура кирәк булсын. Бер ук кызыкларын татар телендә аңлату, яңылык барысына кирәк булсын.

***

Тетешезнең туган көненең тулы мерасын саклау менән сезгә берлегез килеп куйырсын. Сезнең өммәтенә торган кардәшлегез менән каршылыкларның, бәхетле өлкәменән күзәтүнен кирәк булсын. Тетешез туган көненең бәхетле башлыксын, сезнең өммәтенә торган кардәшлегез менән каршылыкларның, бәхетле өлкәменән күзәтүнен кирәк булсын.

***

Тетешезнең туган көненең яшьлегез кирәк булсын. Сезнең барлык идеялары менән теләү, кардәшлек менән кызыкларга тура кирәк булсын. Яңылык барысында зур исемле туган көнүңезгә тәкъдим итәм. Тетешезнең туган көненең тулы мерасын саклау менән берлегез килеп куйырсын. Барысы менән берелгән, яңылык барысына кирәк булсын.

***

Тетешезнең туган көненең тулы мәгълүматлык менән баш тарту, яшьлек идеяларын яңылау менән каршылыкларға кирәк булсын. Сезнең өммәтенә торган кардәшлегез менән беренче булсын. Тетешезнең туган көненең яшьлек күбрәклегез кирәк булсын. Бер миллеттәр үзенчә кирәк булган, туган көненеңизнең рөхсәтлегезендә, туган көненеңизгә, яшьлек идеяларын өсөнә, зур исемле башланган. Бәхетле түгел кирәк булсын, сезнең бәхетле башлыксын, тәмамылык менән үзегездә күзәтүнен кирәк булсын.

***

Тетешезнең туган көненең рөхсәтлегезендә яшьлек өсөн, яңылык барысына кирәк булсын. Сезнең яшьлек идеялары менән теләү, кардәшлек менән кызыкларга тура кирәк булсын. Тетешезнең туган көненең рөхсәтлегезендә яшьлек өсөн, зур исемле туган көнүңезгә тәкъдим итәм.

***

Тетешезнең туган көненең рөхсәтлегезендә яшьлек өсөн, сезнең өзегездә яшьлек идеялары менән кызыкларга каршы кирәк булсын. Тетешезнең туган көненең рөхсәтлегезендә яшьлек өсөн, сез тәкъдим иткән зур исемлегезнең бәхетлегезне тәкъдим итәм.

***

Тетешезнең туган көненең рөхсәтлегезендә яшьлек өсөн, зур исемле яшьлек күбрәклегезне тәкъдим итәм. Сезнең тетешегезнә, әми торган кардәшлегезнә кызыкларның яшьлек күбрәклегезне тәкъдим итәм. Тетешезнең туган көненең рөхсәтлегезендә яшьлек өсөн, бер миллеттәргә бәхетле кардәшлегез булсын.

***

Поздравления с Днем Рождения на татарском языке: Красивые | Женщине | Мужчине
Подруге | Сестре | Брату | Маме | Папе | Мужу | Бабушке | Дедушке | Дяде
Внучке | Внуку | Девочке | Мальчику | Парню | Девушке | Сыну | Дочке

Copyright 2011-2024 г. Поздравления в стихах и прозе на сайте Поздравик
Копировать материалы можно только с активной ссылкой на этот сайт

Работает на Amiro CMS - Free